Antikomunista a fakta

26.09.2021

Tak jsme z e-mailové adresy kanar21@seznam.cz obdrželi níže uvedený názor.

Doufám že vy vrazi včetně Prokšanové, dostanete tolik hlasů, že zmizite z naší politické scény. Hnus, jste větší bahno než Okamura a Babiš. Když si představím fakt hnusné hovno, tak Prokšanová a celá KSČM je ještě větší sračka!

Dovolím si podotknout, že Petře je 36 let a tak, jako i jiní mladší členové strany, žije již většinu svého života ve "svobodné a demokratické" společnosti. Rovněž připomínám, že za jednání v 50. letech minulého století se strana omluvila.

Na vojně jsme říkali, číslo hovoří a tak nechme vášní a citů a ve stručnosti si připomeňme doložitelná fakta

"Národní důchod se v Československu od roku 1948 do roku 1989 zvýšil 7,2krát, z toho v českých zemích 6krát a na Slovensku 11,3krát. Průmyslová výroba vzrostla ve stejném období 14krát. Těžba černého uhlí se zvýšila o 50% a dosáhla hranice 24mil. tun, těžba hnědého uhlí se zvýšila téměř pětkrát a pohybovala se na úrovni 100mil. tun. Výroba elektřiny založená na těžbě hnědého uhlí však začala neúměrně zatěžovat životní prostředí, proto byl zahájen jaderný energetický program. ČSSR se stala 4. zemí světa, která dovedla stavět "na klíč" atomové elektrárny. Zvýšila se rovněž výroba elektřiny ve vodních elektrárnách. Byla vybudována vltavská a vážská kaskáda, jejíž součástí je největší vodní nádrž na Slovensku přehrada Liptovská Mara, byla zahájena výstavba vodního díla na Dunaji. Zvyšující se kapacita zdrojů elektrické energie umožnila dokončit celistvou elektrifikaci země. Zapojení naší země do RVHP přispělo k realizaci stavby ropovodu a tranzitního plynovodu ze SSSR do ČSSR. Hospodářská spolupráce socialistických zemí umožnila Československu jako 3. zemi v dějinách vyslat do vesmíru svého občana. Stejně tak mu umožnila vyslat vesmírnou sondu Magion. Rozvoj zaznamenalo strojírenství. Byl postaven novodobý chemický průmysl od zpracování ropy v Kralupech, Litvínově a Bratislavě, přes výrobu umělých hnojiv v Lovosicích a Šale až po plastické hmoty (etylenová jednotka v Litvínově), malotonážní chemii a akrylovou chemii v Sokolově. Postaveny byly velké jednotky na výrobu celulózy ve Vratimově a Ružomberoku.

Socialistické zemědělství pak bylo schopno zabezpečit potravinovou soběstačnost Československa. Hektarový výnos obilovin v českých zemích překročil 4,5t, na Slovensku 5,3t, v pšenici dokonce 5,8t.

Rozvoj průmyslu a zemědělství byl orientován tak, aby se vyrovnávala ekonomická a sociální úroveň Slovenska s českými zeměmi. V roce 1948 byl podíl obyvatel Slovenska 27,9% na celkovém počtu obyvatel Československa, vybavenost výrobními fondy činila 18,9% a osobní spotřeba měla podíl 22,8%. V roce 1988 představoval podíl obyvatel Slovenska 33,6%, vybavenost výrobními fondy se zvýšila na 31,1% a podíl v osobní spotřebě činil 31,4%.

Rozvoj hospodářství umožnil všem lidem pracovat. Životní úroveň rostla nejen "vyvoleným", ale všem obyvatelům. Osobní spotřeba obyvatel se od roku 1948 do roku 1989 zvýšila 5krát, v českých zemích 4,4krát a na Slovensku 6,7krát. Pokud jde o bytovou výstavbu, pak toto období přineslo zásadně nové řešení bytové otázky. Bylo postaveno přes 3,5 milionu nových bytů, což znamená v průměru přes 83 000 bytů ročně.

Doprava se za socialismu rozvíjela jako služba lidu. Železniční spoje zabezpečovaly dostupnost práce i rekreace. Po dobudování bezprašných okresních silnic byly všechny obce propojeny levnou autobusovou dopravou. V Praze bylo vybudováno metro. Velká část dálniční sítě byla postavena za socialismu.

Bezplatné zdravotnictví zlikvidovalo nemoc chudých - tuberkulózu. Byl vytvořen systém soustavné preventivní péče. Ve světě byla všeobecně oceňována vysoká úroveň našeho zdravotnictví.

Bezplatné bylo rovněž socialistické školství. Celé generace mladých lidí mohly tak získávat doktorské, inženýrské a vědecké tituly.

V letech socialismu byla širokým lidovým vrstvám zpřístupňována naše i světová kultura. Byla postavena nová divadla, vybudováno rozsáhlé kulturní centrum v Praze, renovována divadla (Národní, Tylovo a Smetanovo v Praze, Národní v Bratislavě), vytvořena síť kulturních domů, závodních klubů, muzeí, lidových knihoven a dalších kulturních zařízení. Kulturní vzestup socialistického Československa zaznamenal řadu úspěchů ve všech oblastech a byl ve světě všeobecně uznáván.

Naskýtá se tedy otázka - je to dnes pro obyčejné lidi lepší a bezpečnější politické zřízení? Ten kapitalismus.

Franta