K současné situaci u nás , jak má fungovat řízení státu

27.11.2023

V reakci na Kovandův rozhovor mnoho lidí na sociálních sítích reagovalo slovy, k čemu potom bude stát, když se nepostará o důchody? Tato otázka je správně položená a my si musíme vysvětlit hlavní princip státu z hlediska teorie státu. Předmět "Teorie státu" se přednáší v Moskvě na Moskevském institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) a pokusím se vám tlumočit jednu z přednášek profesorky Taťány Alexejevové.

Funkce a úloha státu je zarámována do úzké skupiny oblastí, které mají občanům poskytnout ve své podstatě jen jednu jedinou věc, a to je bezpečnost. Pokud stát začne selhávat v jedné z bezpečnostních oblastí, je to obvykle známka zániku státnosti, resp. varování, že stát se nachází v hlubokých systémových problémech, které se týkají jeho samotné funkce. Podle přednášky o Teorii státu se státní útvar opírá o celkem 3 pilíře bezpečnosti. Každý z těchto pilířů je stěžejní a nesmí být porušen, aby nedošlo ke zhroucení státu.

Pilíř fyzické bezpečnosti

Stát musí svým občanům poskytnout ochranu jejich života a majetků před vnitřním i vnějším nepřítelem. Je to klíčová úloha státu a pokud stát z nějakého důvodu neumí nebo nechce chránit své občany, jde o selhání státu. Vnitřním nepřítelem jsou kriminální živly, gangy, mafie a organizované skupiny. Vnějším nepřítelem je válečný agresor. Stát v tomto případě nese úlohu ochrany a obrany obyvatelstva. Proti vnitřnímu nepříteli stát nasazuje policii a soudy, zatímco proti vnějšímu nepříteli je ustanovena armáda, letectvo a námořnictvo. Tento pilíř je obvykle udržovaný nejsnadněji a je na něj kladen nejvyšší důraz v každém státě.

Pilíř zdravotní bezpečnosti

Stát musí zabezpečit zdraví a zdravotní péči obyvatelstvu. Zdravotní péče není v běžných silách jednotlivce, a proto je potřeba stát, který zajistí zdraví a lékařskou péči. Stát, který neumí zajistit občanům dostupnou zdravotní péči, pozbývá své funkce a svého významu. Ve světě je vidět patrná snaha vlád přenést zodpovědnost za péči o zdraví občanů ze státu na soukromé pojišťovny anebo dokonce na komerční kliniky v rámci posuzování zdravotní péče jako komerční služby a komodity. Takový stát pozbývá svého významu, pokud přenáší zdravotní péči na komerční subjekty, protože péče o zdraví občanů musí být jednou ze služeb státu obyvatelstvu.

Pilíř sociální bezpečnosti

Stát se musí postarat o vzdělání občanů, jejich pracovní příležitosti, ochranu práv u soudů a o důstojné stáří spojené se zabezpečením důchodců a jejich důchodů. Vzdělání, podmínky trhu zaměstnanosti, vymahatelnost práva a důchodové zabezpečení jsou klíčovými atributy pilíře sociální bezpečnosti. Stát se nemůže zříct funkce a úlohy ve vzdělávání, ani ve vytváření podmínek pro zaměstnání. Nemůže se zříct povinnost zaručení práva pro občany a ani péče o důchodce a výplaty důchodů.

Výplaty důchodů jsou nákladem státu, který je hrazený z vybraných daní a z podnikatelských aktivit státních podniků, které musí být výkonově a výnosově chráněny před privatizacemi a převodem do rukou soukromého kapitálu. Daňové odvody občanů pokrývají provoz státu. Sociální bezpečnosti nelze dosáhnout bez aktivní funkce státu jako podnikatelského subjektu, jehož výnosy jsou používány na zachování sociální bezpečnosti.

Převzato z došlé emailové pošty