Konec kapitalismu s demokratickou maskou

09.10.2020

Třicet let snahy vedoucích složek v naší společnosti o kapitalismus s demokratickou maskou končí v koronavirové pasti. Ačkoliv snahu vůdčích představitelů ČR proinvestovat se ze současné krize lze hodnotit jako pokus o pozitivní snahu srovnatelnou se stavbou Hladové zdi za Karla IV, je jasné následující. Při zachování současných řídících systémů ve společnosti skrze vlastnictví kapitálů je celý pokus odsouzen k neúspěchu. Buržoazie, a zvláště pak její řídící složka - třída globálních kapitalistů - nezvládá zastavit úpadek rozvoje společnosti, neboť se nechce vzdát své vlastnické a řídící moci. Každý den používá všech prostředků k manipulaci s veřejným míněním, zotročuje masy pomocí reklamy, médií a dalších nejrůznějších prostředků. Lidé se tak stávají pouhopouhým vykořisťovaným lidským zdrojem, bez možnosti osobní seberealizace.

Den co den, jsou mocnáři porušována nejzákladnější lidská práva, jako je právo na důstojný život všech, právo na práci a na její spravedlivé podmínky. Spravedlnost trpí záměrně nedostatečně propracovaným trestním právem, kdy za krádež pár kousků pečiva je poloviční trest jako za znásilnění mladé dívky kýmkoliv. Rozděl společnost a jednotlivé společenské třídy, vytvářejí kouřovou clonu, zástupné problémy a tak panuj. Pokud chce naše komunistické hnutí zůstat jako progresivní stmelující vůdčí prvek ke změně systému, pak musí stanovit jasné cíle k odstranění kapitalismu.

Cesta ze současné krize vede přes důsledné odstranění starých kapitalistických pořádků za nový socialistický řád. Máme-li být my, lidé z KSČM, nositelé změny, pak platí následující.

Ukončeme současný stav úporného lpění některých našich zkušených funkcionářů na praktické politické moci. Je třeba generovat nové kádry strany ze zdola. Změna shora nemá bez podpory stranické základny v její proaktivní práci smysl.

Správnou myšlenku o rotaci kádrů je nutné důsledně naplňovat a zjednodušit odvolatelnost členů stranického aparátu na všech úrovních řízení.

Učit se a rozvíjet zkušenosti jednotlivých členů KSČM lze jedině konkrétní politickou praxí, nikoliv pouhým stereotypem stranického vzdělání bez politických zkušeností.

Za další, naplňme smysl a význam zákonů této země pro skutečně demokratické všeobecné lidové řízení státu.

Odstraňme vše, co právně pomáhá nadnárodním korporacím, i velkým vlastníkům v bezohledném vykořisťování naší země v rovině koloniální politiky.

Odstraňme vše, co vytváří právní základ skryté nerovnováhy ve společnosti.

Sem především patří to, proč si většina tříd ve společností u nás za svou mzdu koupí stále méně a méně, přesto že reálná hodnota věcí klesá v důsledku stále stoupající produktivity práce!

Součástí bytí komunisty je prakticky naplňovaná touha, aby buržoazie byla donucena vzdát se svojí moci vysávat pracující lid prostřednictvím nezaplacené nadpráce a nadhodnoty tímto lidem vytvářené.

Pracujme pro právní rámec zvýhodňující lidové vlastnictví v jeho státní, družstevní a samosprávné formě. V ruku v ruce s praktickým investováním státních prostředků do tohoto vlastnictví můžeme překonat krizi i v podobě, do které směřuje naše ekonomika.

Tak jako při původní akumulaci kapitálu používala buržoazie moci státem vydaných zákonů k prosazení systému námezdní práce, a tím bezprostředně k přeměně společenské formace feudální společnosti ve formaci kapitalistickou, tak i my komunisté prosazujme účinné využití státní zákonné moci k postupné přeměně kapitalistické společnosti u nejen u nás.

Proces postupného odumírání státu jako mechanismu třídního útlaku k vytvoření komunistické společnosti tak získá novou naději.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10