KSČM ve vztahu k malému a drobnému podnikání

24.07.2019

V České republice jsou díky "úspěšné" pravicové politice malé a střední firmy prakticky jediný sektor v českých rukách. Podmínky na jejich rozvoj jsou v zásadě diktovány velkými nadnárodními společnostmi. Velkokapitál nadnárodních společností dovede pouze vytěžovat bez ohledu na prostředí, kde rozvíjí své aktivity. U nás tak dochází k vykořisťování jak zaměstnanců, tak malého kapitálu. Chybí dostatečné obranné mechanismy. Trh je v principu podroben finanční moci monopolů.

Chce-li přežit, pak drobný podnikatel či živnostník je postaven do role podrobení se pravidlům a praktikám velkých zahraničních společností ovlivňujících trh. Když do toho připočítáme mizerné podmínky vyjednané při vstupu do EU Klausovou vládou, je role drobných podnikatelů a živnostníků až nevolnického charakteru. Vše pak zhoršuje nepružná a často zastarale fungující správa věcí veřejných.

Přitom malé a zejména drobné podnikání je prací, kterou si lidé vybírají nejen dobrovolně, ale i z donucení, když byli propuštěni z práce a práci sháněli marně. Jejich živnost je základem obživy. Ve firmách, které zaměstnávají jednoho až devět lidí je zaměstnána třetina všech zaměstnanců. Přitom přínosy ekonomického i společenského charakteru jsou pro náš stát významné. Narozdíl od středních firem je drobné podnikání více závislé na tom, jak se ekonomice daří. V případě krize se snadněji dostávají do potíží. Uvážíme-li, že drobní podnikatelé a živnostníci jsou těsněji svázáni s daným prostředím, pomáhají jeho sociální soudržnosti a také se více podílejí na rozvoji dané obce, měla by být jednou z priorit státu podpora jejich možností, včetně omezení jejich podřízené role vůči zájmům velkého kapitálů. Jaké jsou přístupy KSČM k živnostenskému a ostatnímu malému podnikání, co pro ně prosazujeme?

1. Snížení administrativní náročnosti OSVČ a drobných podnikatelů.

2. Zjednodušení účetnictví u firem do 10 osob a 10 mil. Kč ročního obratu.

3. Vytváření podmínek pro uplatnění místních firem.

4. Státní komerční banku pro výhodnější přístup k úvěrům atd.

5. Vytvoření sociálního fondu pro OSVČ a drobné podnikatele.

6. Výraznější právní ochranu OSVČ a drobných podnikatelů při bankrotu.

7. Naléhavě nutnou podporu rozvoje a zvýšení kvality učňovského školství.

8. Omezení švarcsystému.

Malé a drobné podnikání si zaslouží lepší podmínky, jeho podpora znamená jeden z momentů boje za osvobození naší země z koloniálního postavení k velkým nadnarodním monopolům a cestě k socialismu.

S použitím materiálů KSČM

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10