Rakušanův vlajkový den

08.11.2022

V dnešním článku se zaměřím na den vzniku Československé republiky. Ne, nebudu hodnotit historii a souvislosti. Jen naopak, jak tento den proběhl v Praze, ale zase jen v určité souvislosti. Vláda ČR nám vládne rok a sami vidíme , jak nám vládne. Necelý rok po jmenování se lidé bouří, jsou svolávány demonstrace. Předseda vlády a ministři se o obyčejných lidech, kteří chodí na demonstrace vyjadřují tak, jak se vyjadřují. Specificky oslavil tento významný den ministr vnitra ČR Mgr. Bc. Vít Rakušan. Nejen, že nechal vyvěsit na budovu MV, lidově zvanou " kachlíkárna" vlajku ČR, vlajku Ukrajiny, ale i černý pytel kdy z něj vyčuhuje hlava prezidenta RF V. V. Putina. Jistě tento nápad není jen z hlavy pana ministra. Protože on má hodně poradců a spolupracuje se spolkem Dekomunizace, se kterým, jak později vyšlo najevo, konzultoval i vyvěšení těchto vlajek. Ale nějak pan ministr zapomněl na to, že v rámci právního řádu ČR existuje zákon o státních symbolech České republiky a dále zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Právě těmto dvěma zákonům se chci nejprve ve svém článku věnovat.

Zákon o státních symbolech České republiky č. 3/1993, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 154/1998 Sb. má osm paragrafů. Účinnost zákona je od 1. ledna 1993 a novela tohoto zákona je účinná od 28. července 1998. V prvním paragrafu zákona taxativně stanoví státní symboly České republiky, jimiž jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. V následujících ustanoveních je v každém paragrafu přesná definice jednotlivých symbolů.

Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změnách některých zákonů č. 352/2001 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 213/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a 183/2017 Sb., má osmnáct paragrafů kdy vlastní zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení tj. 5. října 2001 a novely 18. června 2006, 1. ledna 2009 a 1. července 2017. V první části tohoto zákona jsou stanoveny podmínky užívání státních symbolů České republiky. Já se zaměřím na to, co jasně porušil pan ministr, tedy na ustanovení § 7 s názvem státní vlajka, protože ostatní ustanovení tohoto zákona v dané souvislosti nejsou podstatná. Nebudu citovat celé ustanovení, ale pro lepší pochopení to převedu do srozumitelného jazyka. Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až s) na budovách v nichž sídlí při příležitosti státních svátků a dále ještě v dalších v tomto ustanovení uvedených dnech. To ponechávám vědomě stranou, protože v daném případě šlo o státní svátek. V ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) tohoto zákona je uvedeno, že státní znak jsou oprávněné užívat mj. ministerstva a jiné správní úřady. U státních svátků je odkaz na zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění zákona č. 101/2004 Sb. V odstavci 4 tohoto ustanovení je uvedeno cituji " Na budovách v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale". Čili opět se jedná o budovu ministerstva. V § 8 tohoto zákona je uvedeno, že pokud se se státní vlajkou současně vyvěšuje státní vlajka jiného státu, umístí se státní vlajka na nejčestnější místo, což znamená z čelního pohledu na objekt vlevo při vyvěšování dvou státních vlajek. Navíc zákon dále stanoví, že vlajka se vyvěšuje jen čelní straně budovy. V ustanovení § 13 odst. 1 tohoto zákona je uvedeno, že fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky nebo napodobeninu velkého státního znaku vymezenou v § 4a a za tento přestupek lze uložit pokutu do 30.000,- Kč.

V tomto konkrétním případě zcela prokazatelně došlo k naplnění všech znaků skutkové podstaty tohoto přestupku, protože státní vlajka byla nejen zneužita, ale i hrubě znevážena.

Sám pan ministr na svém twitrovém účtu uvedl, že chtěl vyvolat diskusi a neměl úmysl znevážit státní symbol. Osobně předpokládám, ale snad se budu mýlit, že pana ministr tyto vlajky tam nechá natrvalo, ale snad jej napadne je sundat. Reakce na ministrovo chování a jednání na sebe nenechaly dlouho čekat. V následujících dnech na webových stánkách Parlamentních listů byl publikován článek kde byly uveřejněny otřesné informace. Tyto informace řekli zpravodaji tohoto listu pracovníci ministerstva pod podmínkou anonymity. A když jsem to četl, bylo mi slušně řečeno nevolno. Budova MV je stará, nevím ve které době byla postavena. Ale ten pracovník uvedl, že je třeba opravit okna na této budově a udělat další opravy. Na to peníze nejsou, ale na vyvěšení těchto vlajek a jejich zneuctění ano. Navíc se čtenář dozvěděl, že pan ministr desetkrát denně telefonuje svým poradcům, než se o něčem rozhodne. Zajímavé je, že pana ministr v pracovní době má čas chodit na střechu budovy a točit video a mluvit a dále točit video na Letné a opět mluvit. Pan ministr je původně učitel dějepisu a logicky bych předpokládal, že tedy ovládá historii, zejména moderní. Ale v jednom videu, které natočil, se dopustil velmi hrubé chyby. Totiž on tam řekl, že na Letné byly demonstrace již v říjnu roku 1989. Tím chtěl, jak později sám řekl odlákat lidi, aby nechodili na páteční demonstraci na Letnou tedy 28. října. První jeho chyba je to, že na Letné sice byly demonstrace, ale až po 17. listopadu 1989, nikoli v říjnu. Protože všechny demonstrace od října 1988 byly na Škroupově náměstí a později na Václavském náměstí. A teprve po 17. listopadu chodili lidé na Letnou. A druhá chyba byla, že 28. října letos demonstrace byla svolána na Václavské náměstí a ne na Letnou. 

Je samozřejmě prokazatelné, že pan ministr je antikomunista, což prokázal již v době,  kdy byl krajský zastupitel ve Středočeském kraji. Mj. se vůči některým zastupitelům choval už tehdy velmi nevhodně urážel je velmi sprostými slovy, která nelze publikovat. Protože je antikomunista, tak spolupracuje se spolkem dekomunizace. Navíc na ministerstvu vymysleli tzv. KRIT, dále, že se budou kádrovat pracovníci ministerstva mezi sebou v rámci svých názorů, které mají na současnou situaci a vymýšlí i další věci. Ti pracovníci, co uváděly ty informace, se shodli na tom, že toto je jeden z méně schopných ministrů vnitra. Osobně naprosto s nimi souhlasím, protože pamatuji už také něco a zvláště ministry vnitra od převratu. První, který tam byl ještě schopný byl JUDr. Richard Sacher. Tohoto člena ČSL jsem si velmi vážil, protože on jako ministr měl jasný názor. Říkal totiž, mě nezajímá politické smýšlení toho člověka, mě zajímá odbornost. A tak by to mělo být. Pamatuji si na ministra Rumla nositele čestného uznání nejlepší pastevec krav na Slovensku ( to je pravda!!) a jeho náměstky, tedy novináře Petrušku Šutrovou a Martina Fendrycha. Samozřejmě nelze zapomenout na ministra Langoše, JUDr. Tomáše Sokola toho bývalého soudruha městského prokurátora v Praze, ale i na korvetního kapitána Vodičku. Když si srovnávám ministry v rámci jejich odbornosti a práce musím konstatovat a nejsem sám, že nynější ministr vnitra odpovídá tak ministrovi Rumlovi. Pokud jde o články v Parlamentních listech hned v těch prvních dnech následujícího týdne byl na těchto stránkách uveřejněn rozhovor s bývalým ministrem vnitra JUDr. Cyrilem Svobodou. Když jsem četl jeho odpovědi, tak v tom nejkladnější slova smyslu jsem se nestačil divit ( a mít klobouk, tak jej velmi smekám). To bylo na poděkování za jeho velmi přímé a jasné odpovědi. Prostě jsem hrozně moc nechápal, jak pravicový politik takto perfektně mluví a tepe nynějšího ministra, který je také pravicový. Pan exministr se velice brilantně a velmi tvrdě opřel do tohoto ministra. Však také název článku tomu odpovídá. Něco v tom smyslu " Pane Rakušane, připravte si peněženku s 50.000 Kč". V rozhovoru totiž Dr. Svoboda uvedl, že by pan Rakušan měl tuto akci zaplatit ze svého a uvedl částku 50.000,- Kč. Ač mám různé názory na pana exministra tak v tomto případě říkám klobouk dolů a všechny jeho odpovědi podepisuji bez výjimky.

Dostal se mi do rukou doklad Správy zařízení služeb ministerstva vnitra, který koluje na internetu nebo se prostě z této organizace dostal nějaký záhadným způsobem ven. V zahraničí by se to asi nestalo, možná by po tom šli novináři, ale u nás jak víme je možné vše. Prostě ten doklad vyčíslil, že tato akce stála 73.326,- Kč. Na jedné straně vláda říká, že se musí šetřit, že sníží počet úředníků atd... a na druhé straně se vyhazují takto peníze. Byť pravda je, že budova na Letné by potřebovala opravu jako sůl. Vrchol všeho v rámci šetření byl článek sice nesouvisí s tím co udělal pan ministr, ale okrajově s tím souvisí. Ministr Bartoš je velký zastánce digitalizace, to je všeobecně známo. A v těch listech vyšel článek, že požaduje pro své ministerstvo jednu miliardu Kč, aby vznikl nový úřad a byly soustředěny stejné odbory různých ministerstev do jednoho nově vzniklého úřadu. Mezi řádky lze samozřejmě vyčíst, že je to záměrně vytvořeno pro Piráty, kteří nejsou poslanci a ani asistenti poslanců. Republika se řítí do velké krize, resp. ona už v ní je a jen otázka času kdy dojde k bankrotu tohoto státu. Podle mého názoru se Masaryk musí v hrobě otáčet otřesnou rychlostí, když vidí ,co tato vláda za necelý rok vládnutí dokázala. My jako komunisté musíme být v prvních liniích, abychom zabránili tomu nejhoršímu. Totiž rozkradení toho zbytku a torza co nám už moc ne ve vlastní zemi patří.

Ivo Látal